News:

Moet Nederland door nazi’s geroofde kunst vaker teruggeven? - Should the Netherlands return art stolen by Nazis more often?

1998
1970
1945
NOS 11 March 2020


Een commissie onder leiding van oud-D66-politicus Jacob Kohnstamm gaat de komende maanden evalueren hoe de overheid omgaat met het teruggeven van door nazi's geroofde kunstobjecten aan erfgenamen van Joodse eigenaren. Dat gebeurt op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur.

Al sinds 2001 bepaalt de restitutiecommissie - bestaande uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus - of een claim wordt toegewezen. Het gaat om kunstwerken waarvan de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime na roof, inbeslagname of (gedwongen) verkoop het bezit verloor.

Deze voorwerpen kunnen nu in bezit zijn van de Nederlandse Staat, een provinciale of gemeentelijke overheidsinstelling, een stichting of een particulier. De voorzitter van de restitutiecommissie is jurist Fred Hammerstein: "Onze taak is om ondanks dat er naar gewone rechtsregels geen claim is, te zeggen: 'U kunt toch een kunstvoorwerp terugkrijgen'. Dat is in feite op morele gronden. En de morele grond is: er is u ernstig onrecht aangedaan."

Sinds 2001 zijn er door de restitutiecommissie 161 adviezen uitgebracht waarvan er 64 zijn afgewezen, 78 zijn toegewezen en 19 zijn deels toe/afgewezen.

Aanleiding voor het onderzoek is een toezegging aan de Tweede Kamer om het restitutiebeleid in 2020 te evalueren. Dat beleid wijzigde in 2015, en sindsdien is er veel kritiek op ontstaan vanuit Joodse organisaties. Volgens Ronny Nafthaniel van het Centraal Joods Overleg is het belang van het museum en het publiek een veel te grote rol gaan spelen in de overwegingen van de restitutiecommissie.

"Ik denk dat dat nooit een belang zou mogen zijn", stelt Nafthaniel. "Iets is gestolen of iets is onvrijwillig afgestaan en dan hoort het in principe aan de oorspronkelijke eigenaar te worden teruggegeven. Er kunnen andere redenen zijn, bijvoorbeeld over de verwerving of over de wijze waarop het is afgestaan, waarom het niet gebeurt. Maar nooit het museale belang. Gestolen waar kun je niet laten zien."

De commissie, die in het leven is geroepen door de Raad voor Cultuur, komt in oktober met zijn advies.

English translation:

In the coming months, a committee led by former D66 politician Jacob Kohnstamm will evaluate how the government deals with the return of art objects stolen by the Nazis to heirs of Jewish owners. This is done at the request of Minister of Culture Ingrid van Engelshoven.

Since 2001, the Restitutions Committee - consisting of lawyers, a historian and an art historian - has determined whether a claim will be granted. These are for works of art of which the former owner lost possession of as a result of the Nazi regime after robbery, seizure or (forced) sale.

These objects may now be owned by the Dutch State, a provincial or municipal government institution, a foundation or a private individual. The chairman of the restitution committee is lawyer Fred Hammerstein: "Our task, despite the fact that there is no claim under normal legal rules, is to say: 'You can still get an art object back.' That is in fact on moral grounds. And the moral ground is : You have been seriously wronged. "

Since 2001, the Restitutions Committee has issued 161 opinions, 64 of which have been rejections of claims, 78 have been agreed claims and 19 have been partially agreed / rejected.

The investigation was prompted by a commitment to the House of Representatives to evaluate the restitution policy in 2020. That policy changed in 2015, and since then there has been much criticism from Jewish organizations. According to Ronny Nafthaniel of the Central Jewish Consultation (CJO), the interest of the museum and of the public has played too much of a role in the considerations of the Restitution Committee.

"I think that should never be an interest," says Nafthaniel. "Something has been stolen or something has been given up involuntarily and then it should in principle be returned to the original owner. There may be other reasons why that doesn't happen, such as the acquisition or the way it was given up,  But, if it was stolen, the museum's interest should never prevent it being returned."

The committee, which was set up by the Culture Council, will issue its advice in October.

 

 

 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2326727-moet-nederland-door-nazi-s-geroofde-kunst-vaker-teruggeven.html
© website copyright Central Registry 2024